Citaten uit contemporaine bronnen

  • Hanewinkel I: “de Kerk en tooren zijn gedeeltelijk ingestort, zijnde dit veroorzaakt, door dat den tooren voor weinige jaaren, herhaalde reizen, door den bliksem zeer sterk getroffen wierd. Men heeft met levensgevaar de klokken uit den half ingestorten tooren gehaald, vooral wijl de oudste en grootste eene gewijde klok was”.
  • Brock: “De groote Kerk gewyd aan den H. Paus en Martelaar Clemens, ligt een weinig ten Zuidoosten van het Dorp afgezonderd in de akkers; en was voorheen een schoon en luchtig gebouw, de zelven is zeer hoog en groot maar thans bijna geheel vervallen. De Tooren was een zeer zwaar en hoog gevaarte, zijnde ten opzichte van de bouorde zeer schoon gemeest, dog de spits was lomp en niet hoog, en dus zeer waarschijnlijk door eenen anderen Bouwmeester of in laateren tijd op denzelven geplaatst. Deze Tooren, voor weinige jaaren herhaalde ryzen, en laatstmaal in 1790 door den blixsem getroffen zijnde, was daar door zoodanig gescheurd, dat hij, na dat men met levensgevaar de klokken uit denzelven genoomen hadt, instortte, en gedeeltelijk, door zijnen val de Kerk verbrijzelde; welke hoe langer hoe meer vervald en in weinige jaaren niet anders als eenen steenhoop zal wezen. Den Tooren is zedert weder herbouwd, maar is met deszelfe Spits nog laager dan de Kerk zelver, hetwelk zeer aartig staat”.
  • V.d. Aa: “De voormalige parochiekerk, welke mede aan dien Heilige (= de H. Clemens) was toegewijd, ligt een eindweegs Zuidoost van het d(orp), afgezonderd in de akkers; zij was een zeer groot en hoog, doch geen schoon gebouw. De toren was een zeer hoog en zwaar gevaarte, zijnde, ten opzigte der bouworde, zeer schoon; doch de spits was lomp en niet laag, en dus zeer waarschijnlijk door eenen anderen bouwmeester of in lateren tijd er op geplaatst. In de vorige eeuw werd deze toren herhaalde malen, en laatstelijk in het jaar 1790, door den bliksem getroffen en zoo gescheurd, dat hij eindelijk ten deele instortte en gedeeltelijk de kerk door zijnen val verbrijzelde. Thans staat er nog alleen de zuidermuur en een klein gedeelte van den westmuur des torens, aan welke muur men echter de vorige schoonheid nog kan bespeuren”.
Bekijk de online routekaart.