Archeologie

De kerktoren grenst aan een archeologisch monument (Monumentnummer 5239). Het betreft een terrein met sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen en mogelijk andere perioden (mesolithicum, Romeinse tijd). Er is sprake van een esdek. De directe nabijheid van een middeleeuws kerktoren-restant doet de aanwezigheid van middeleeuwse bewoningssporen vermoeden. Het advies luidt: ‘beschermen door middel van bestemmingsplan en/of monumentenlijst. De provincie adviseert dit terrein op te nemen in het bestemmingsplan als archeologisch waardevol gebied, met daaraan gekoppeld een aanlegvergunningstelsel. De provincie raadt af in dit gebied ingrepen te verrichten, die het archeologisch bodemarchief kunnen schaden.’

 

Bekijk de online routekaart.