Oude wegenpatroon

Kerktorens waren in de middeleeuwen het absolute centrum van de gemeenschap, waaromheen alles zich afspeelde. Het wegenpatroon was zo aangelegd dat alle paden en wegen als de spaken van een wiel liepen naar het middelpunt de kerk. In De Biografie van Peelland: De Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) van Peelland wordt een dergelijke structuur van kerkwegen rond de voormalige kerk dan ook geclassificeerd als cultuurhistorisch behoudenswaardig. Bij het cultuurlandschap van Stiphout wordt een ruimtelijke structuur van kerkwegen rond een geïsoleerde kerkplaats aangetroffen. Het patroon van historische wegen is in Stiphout nog grotendeels intact.

In het kader van de biografie van Peelland wordt dan ook voorgesteld om de kerkenpadenstructuur te behouden en te herstellen. Daarbij zou ook aandacht moeten worden geschonken aan het typerende patroon van de kerkwegen. Binnen dat patroon zouden in ieder geval de nog resterende zandwegen moeten worden gehandhaafd. Ook zouden wegen kunnen worden hersteld.

Bekijk de online routekaart.