Citaten uit contemporaine bronnen

Brock: “Toen in ’t jaare 1342 de Kerk te Stiphout door het onweer in brand geraakte, durfde niemant, wegensd de hevigheid van het vuur, er iets ondernemen ter redding van de H. zaaken. Zekeren landsman, Jan Baloys genaamd, ging daarop, met verlof van den Priester, in de brandende kerk, en bragt de Siborie met de H. Hostiën ongehindert door het midden der vlammen; welke H. Hostiën hier zedert bewaart, en nog ten jaare 1632 er aanwezig waren. Zedert dien tyd ontstont hier een vermaarde bedevaart tot dat Altaargeheim, dat hier ook verscheiden wondere weldaaden gewerkt heeft; zonderling in het uitdryven van boose geesten; waar van dieverse geappobeerde mirakelen nog voorhanden zyn. Hier door was Stiphout eertyds een der vermaarste bedevaartplaatzen der Meiery, en hoewel dezen heiligen schat er niet meer bestaat, komen van tyd tot tyd nog pelgrims hier haare devotie plegen ter aandenking dezer wondere daaden. Den historie van gemeld mirakel zag men voorheer aan het welfzel van het hooge choor der Kerk afgemaald, thans ziet men er nog een autaarstuk in de kerkschuur waarop dit mirakel staat afgebeeld, met de volgende versen:
1342

Ziet hoe het Hemelsch vuur dees’ Kerk deede blaaken,

in branden, dat geen’mensch er omtrent kon’ geraaken;

Laat Jan Baloys zyn ploeg, en met Pastoors konsent

Haalt ongeschent uitvuur het Heilg Sacrament.

Ter dezer gedagtenis word nog op zekere bepaalden dag jaarlyks hier eene bedevaart gehouden der inwooners van de omliggende plaatzen, welke het aandenken van dit wonderwerk nog schynt te bewaren; zy draagt de naam van Stiphouts Beevaart” en  “De Graaf van Hohenloo verbrande, in 1588, de Kerk dezes dorps, gelyk dat Wichmans aanteekent” en “De Kerk aan den H. Trudo geweyd; ligt ten noorden van het dorp, zeer eenzaam in de akkers, is een zeer fraaij en lugtig gebouw voorzien van eenen nette spitsen tooren”.

 

Bekijk de online routekaart.