Citaten uit contemporaine bronnen

  • Hanewinkel I: “De Kerk van Aarle is een zeer net gebouw” en “Te Aarle hebben de Roomschen meer dan eens de Kerk der Gereformeerden geslooten; zij besmeerden de deur met menschendrek; hebben zelf in het midden der kerk hun gevoeg gedaan, en smeeten met steenen door de glazen onder het verrichten van den Godsdienst”.
  • Hanewinkel II: “Zoodra ik ontbeeten had, wandelde ik een naar de Kerk, om dezelve, wijl zij een fraai gebouw is, nog eens, alhoewel ik ze in het voorgaande jaar gezien had, te bekijken. Digt bij de Kerk, in de Akkers, staat een Kruis van blaauwen Zerk, het Hagelkruis genoemd; het zou deezen naam draagen, om dat het, door eene wonderdaadige kracht, hagel, donder, enz. van de Graanvelden afweert, en dezelve dus beschermt en beveiligt”.
  • Brock: “By hetzelven (het dorpsdeel Kauwenberg) in de akkers een stukweegs buiten de huizen ligt de Kerk, zynde een net en lugtig kruisgebouw, geheel met steen overwelft, een gebouw waarin de regels der bouwkunst wel in agt genomen zyn. Deszelfs Tooren had voor de orkaan van 9 November 1800 een fraaij en hooge spits, welke toen omwaaide, en met deszelfs val het noorder- of OnsLieve Vrouwe-choor zeer beschaadigde; het is zedert weder hersteld, en men heeft eenen zeer laage Spits op den Tooren gezet”.
  • V.d. Aa: “De Herv(ormde) kerk, die, ten N.W. van het dorp afgezonderd in de akkers ligt, is een net en tamelijk groot kruisgebouw, met eenen fraaijen toren, vroeger gedekt met eene vrij hooge en scherpe spits, die bij den storm van 9 november 1800 omvergewaaid is, waardoor het Noorder- of Lieve-Vrouwekoor zeer beschadigd werd. In het volgende jaar werd er wel weder eene andere spits op dezen toren gesteld, maar deze is slechts 11,29 voet hoog”.
Bekijk de online routekaart.